Privātuma Politika

Privātuma politika


1.    Ievads 
SIA “Skonto Plan Ltd” (turpmāk tekstā – "Uzņēmums”, “Mēs”), reģistrācijas Nr.: 40003079615, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 6, Tukums, LV-3101, ir izstrādājis šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – "Privātuma politika”) ar mērķi:

 1. nodrošināt, ka Mūsu veiktā personas datu apstrāde ir caurspīdīga, pārredzama un godprātīga;
 2. informēt Jūs par Mūsu veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem un tiesisko pamatu, kā arī;
 3. sniegt Jums informāciju par Jūsu tiesībām un to izmantošanas iespējām. 

Šī ir Privātuma politikas aktuālā redakcija, kas stājas spēkā 2023.gada 25.septembrī. Mums ir tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības papildināt šo Privātuma politiku.


2.    Personas datu apstrādes pārzinis
Nosaukums: SIA “Skonto Plan Ltd”
Reģistrācijas numurs: 40003079615
Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 6, Tukums, LV-3101
Tālrunis. +371 63165100, 
E-pasta adrese: info@skontoplan.com. 

Kontaktinformācija gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par šo Privātuma politiku vai Mūsu veikto personas datu apstrādi: datu.aizsardziba@skontoplan.com  

3.    Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats
Mēs nodrošinām godīgu un likumīgu personas datu apstrādi, apstrādājot Jūsu personas datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem, un pastāvot atbilstošam tiesiskajam pamatam. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:


3.1. Potenciālo darbinieku atlasei
Lai veiktu potenciālo darbinieku atlasi, ar mērķi izvērtēt potenciālo darbinieku atbilstību vakancei un atrast piemērotāko kandidātu, Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi. 
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f apakšpunkts).

3.2. Līguma noslēgšanai un izpildei
Lai noslēgtu un izpildītu noteikta veida līgumus (darba līgumus, līgumus par projekta izpildi, par preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, sadarbības līgumus, piegādes līgumus), mums nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: darbinieka, klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasts, tālruņa numurs, adrese); norēķinu veikšanai nepieciešamo informāciju (piemēram, konta numurs). 
Līguma noslēgšanas un izpildes gaitā mēs apstrādājam arī cita veida informāciju, ko mums sniedzis darbinieks, klients, sadarbības partneris vai piegādātājs (piemēram,  jebkāda līgumā ietvertā informācija vai pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija par pieredzi, veiktajiem darbiem un izpildītajiem pasūtījumiem).
  
Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams apstrādāt arī klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersonu datus: identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, noteiktos gadījumos arī – personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasts, tālruņa numurs, darba vietas adrese), kā arī kontaktpersonas identifikācijas dokumenta informāciju gadījumos, kad veicam aviobiļešu iegādi un apmaksu kontaktpersonai. 

Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos dokumentus uzglabājam pierādījumu nodrošināšanai iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu glabāt noteikta veida dokumentus.  
Šo datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati ir:

 • apstrāde vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta 1. punkta b apakšpunkts);
 • juridiska pienākuma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts) – piemēram, “Grāmatvedības likuma” prasību izpildei;
 • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f apakšpunkts).

3.3. Darba drošībai un veselības aizsardzībai

Šī nolūka ietvaros, lai izpildītu Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, mums ir pienākums nodrošināt apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jautājumos tām personām, kas Uzņēmuma teritorijā veiks noteiktus darbus, kā arī dokumentēt šādas apmācības veikšanu. Lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības darba drošības jomā, mums nepieciešams apstrādāt šādus personas datus – apmeklētāja (pakalpojumu sniedzēja pārstāvja vai nodarbinātā, kurš veiks darbus Uzņēmuma teritorijā) vārds, uzvārds, personas kods, amats, profesija, informācija par to, kad un kādu apmācību vai instruktāžu izgājis, paraksts. 
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts).

3.4. Drošības nodrošināšanai, mantisko interešu apdraudējuma novēršanai un citu būtisku Uzņēmuma vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mēs veicam mūsu teritorijas videonovērošanu Rūpniecības ielā 3 un Rūpniecības ielā 6, Tukumā. Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Uzņēmuma īpašuma aizsardzību un personu (apmeklētāju un darbinieku) īpašuma aizsardzību. Veicot videonovērošanu, notiek šāda Jūsu personas datu apstrāde – attēls (izskats), uzvedība, atrašanās vieta un laiks. Videonovērošanas gaitā iegūtie dati netiek izmantoti nekā citādi, kā vien noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai. 

Savu leģitīmo interešu nodrošināšanai mēs uzskaitām personu iekļūšanu teritorijā (Rūpniecības iela 3 un Rūpniecības iela 6, Tukums). Lai Uzņēmumā nodrošinātu caurlaižu režīmu, apmeklētājiem tiek izsniegtas caurlaides, par ko tiek veikti ieraksti apmeklētāju reģistrācijas žurnālā. Caurlaižu režīma nodrošināšanai mēs apstrādājam apmeklētāja identifikācijas datus (vārds, uzvārds), kā arī datus par apmeklējumu – apmeklējuma datums un laiks.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • pārziņa  un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).

3.5. Uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai

Šī nolūka ietvaros Uzņēmums organizē pasākumus saviem darbiniekiem un klientiem. Lai veicinātu Uzņēmuma atpazīstamību, pasākuma gaita tiek fotografēta un/vai filmēta un iegūtie fotoattēli un/vai videomateriāli var tikt publicēti sociālajos tīklos, par ko darbinieki, klienti un to kontaktpersonas tiek informētas pirms attiecīgā pasākuma, saņemot ielūgumu uz pasākumu. Iegūtie materiāli var saturēt šādus personas datus: darbinieku, klientu un kontaktpersonu attēls, uzvedība, atrašanās vieta un laiks. 

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • pārziņa  leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).

4.    Kādā veidā mēs saņemam Jūsu personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati?
Jūsu personas datus mēs saņemam, galvenokārt no Jums – no Jūsu iesniegtās vizītkartes, CV un motivācijas vēstules, iesūtītā e-pasta, līguma vai rēķina. Ja esat klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersona, tad Jūsu personas datus iegūstam no Jums vai no klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja mums iesūtītā līguma, rēķina vai piegādes dokumenta. 

Noteiktos gadījumos, kad apmeklējat mūsu ražotni Rūpniecības ielā 3 vai Rūpniecības ielā 6, Tukumā, LV-3101, Jūsu personas datus iegūstam arī veicot videonovērošanu, ja esat iekļuvis videonovērošanas kameras zonā, kā arī kontrolējot piekļuvi teritorijai no piekļuves kontroles sistēmām, piemēram, caurlaižu reģistrācijas sistēmas. 

Personas datus iegūstam arī veicot filmēšanu un/vai fotografēšanu mūsu rīkotajos pasākumos, pirms pasākuma informējot, ka pasākuma gaita un norise var tikt filmēta un/vai fotografēta. 

Noteikta veida datu iegūšana mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu izpildei, kā arī lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses. Ja mums datu iegūšana ir nepieciešama iepriekš norādītajiem nolūkiem, datu nesniegšana var apdraudēt līguma slēgšanu un izpildi, kā arī no darījuma attiecībām izrietošo juridisko pienākumu izpildi un Uzņēmuma tiesību īstenošanu.


5.    Kam ir pieejami Jūsu personas dati?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nododam personas datus citām personām tikai gadījumos, kad pastāv atbilstošs tiesiskais pamats personas datu nodošanai. 
Jūsu personas datiem atkarībā no personas datu veida pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • Mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu vai deleģēto uzdevumu veikšanai, piemēram, finanšu daļas darbinieki, par konkrētā līguma izpildi atbildīgie darbinieki, tajā skaitā Mūsu kontaktpersonas, ko esam norādījuši līgumā, struktūrvienību vadītāji, valdes locekļi,  juristi; 
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar rakstveidā noslēgtu līgumu un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, apsardzes pakalpojumu nodrošinātājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Uzņēmumam; 
 • kontrolējošās un tiesībaizsardzības institūcijas pēc to pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktos gadījumos;
 • atsevišķos gadījumos trešās personas attiecībā uz publicētām fotogrāfijām un video no Uzņēmuma organizētiem pasākumiem.

6.    Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm?
Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm.


7.    Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.


8.    Kā tiek noteikts laikposms Jūsu personas datu glabāšanai?
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tie ir nepieciešami šīs Privātuma politikas 3. punktā norādīto personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai, izņemot gadījumus, kad Jūs atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei vai piemērojamajos tiesību aktos noteikts citādi.
Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos personas datus Mēs glabāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā noslēgtais līgums un noteiktu laikposmu pēc tam: 

 1. lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības noteikta veida dokumentu glabāšanas termiņiem;
 2. lai nodrošinātu iespēju pierādīt savu saistību izpildi vai prasīt otras puses saistību izpildi, atbilstoši darījuma veidam un normatīvajos aktos noteiktajiem prasījuma noilguma termiņam.

Videonovērošanas ierakstus Mēs glabāsim 2 mēnešus, ja vien datus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai tiesībsargājošas iestādes, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. 


9.    Jūsu tiesības
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir zināmas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Savu kā datu subjekta tiesību realizāciju Jūs varat īstenot, vēršoties pie Mums kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi Mūsu birojā: SIA “Skonto Plan Ltd”, Rūpniecības iela 6, Tukums, LV-3101 vai Jūrkalnes iela 15/25, 3.stāvs, Rīga, LV-1046,  katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00;
 2. iesūtot iesniegumu Mums pa pastu uz sekojošu adresi: Jūrkalnes iela 15/25, 3.stāvs, Rīga, LV-1046;
 3. iesūtot iesniegumu Mums uz mūsu e-pastu: datu.aizsardziba@skontoplan.lv  (iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

Saņemot Jūsu iesniegumu par savu tiesību realizēšanu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai. Uz Jūsu saņemto pieprasījumu Mēs atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.


9.1.     Piekļuves tiesības 
Jums ir tiesības lūgt Mums sniegt informāciju, vai un kādus personas datus Mēs apstrādātājam, kā arī, lūgt piekļuvi saviem personas datiem. 
Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar Mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju Privātuma politikas 9.punktā.


9.2.    Personas datu labošana
Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu atjaunošanu un labošanu, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati nav precīzi, pareizi vai pilnīgi. Jūsu personas dati tiks izlaboti pēc iespējas ātrāk, bez nepamatotas kavēšanās. 
Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar mums, izmantojot Privātuma politikas 9.punktā norādīto kontaktinformāciju.


9.3.    Personas datu dzēšana 
Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzešanu, ja uzskatāt, ka Mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati nolūkam, kādam tie tika ievākti, vai Jūs esat atsaucis savu doto piekrišanu, vai citos gadījumos, ko paredz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pants. 
Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas, Mēs nekavējoties dzēsīsim Jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad Mums nav saistošs šis pienākums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pantā noteikto, piemēram, ja Jūsu personas dati būs nepieciešami juridiska pienākuma izpildei vai Mūsu likumīgo prasību aizstāvēšanai. 
Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar mums, izmantojot Privātuma politikas 9.punktā norādīto kontaktinformāciju.


9.4.    Tiesības ierobežot un iesniegt iebildumus pret datu apstrādi
Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm. Saņemot Jūsu iebildumus, Mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi vei ierobežosim to, izņemot, ja datu apstrāde nepieciešama Mūsu tiesiskajām interesēm vai Mūsu likumīgo prasību aizstāvēšanai.
Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar Mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju Privātuma politikas 9.punktā.


9.5.    Tiesības uz datu pārnesamību
Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, ko esat sniedzis Mums un kas apstrādāti uz Jūsu dotās piekrišanas vai līguma izpildes pamata rakstiskā un elektroniskā formātā. 
Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar Mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju Privātuma politikas 9.punktā.


9.6.    Tiesības atsaukt savu piekrišanu 
Ja Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā laikā doto piekrišanu atsaukt. 
Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar Mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju Privātuma politikas 9.punktā. 


10.    Kur vērsties Jūsu tiesību aizsardzības nodrošināšanai?
Ja Jums rodas pretenzijas saistībā ar Mūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vispirms sazināties ar Mums, lai risinātu situāciju. Mēs izvērtēsim visas saņemtās pretenzijas un atbildēsim uz tām. 
Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu aizsardzības jomā ir aizskartas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv).